banner333

banner309

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 80 Sözleşmeli Personel Alınacak

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam seksen (80) adet Sözleşmeli Personel alımı için giriş sınavı yapılacak.

Güncel 22.08.2014, 12:19 22.08.2014, 12:23
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 80 Sözleşmeli Personel Alınacak
banner400

 Bu konudaki İlan Şu Şekilde;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ve Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda
bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam seksen (80) adet Sözleşmeli Personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır.
LİSANS PROGRAMLARI ADEDİ
1
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı,
Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe
Öğretmenliği
40
2
Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma ve Onarım, Cilt, Sanat Tarihi
30
3
Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon,
Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
10
1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan Lisans Programları
veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birisinden
mezun olanların kabul edilmesini,
3 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden yukarıdaki tablonun 1,3 maddelerinde yer alan Lisans
Programlarından 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; Ayrıca tablonun 2 maddesinde yer alan Lisans Programı
mezunlarından puan baraj şartı aranmaksızın müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde,
yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6 ) katı
aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
4 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli
bulunmamak,
6 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş
olmak.
2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını (18-29/08/2014) tarihleri arasında 29 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar
http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru
Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay
içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru
Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (02/09/2014)
tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel
Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye
hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri
(03-12/09/2014) tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3
Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla
gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik
belgesi),
2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini
yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C.
Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel
bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu (http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr)
adreslerinden temin edilebilecektir,
3 - KPSS Sonuç Belgesi Çıktısı.
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
a - Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak
kazanan adaylar, Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında
yazılı sınava ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve
muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Personelin uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.
b - Bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans Programı mezunlarına Eski Türkçe (Osmanlıca) ve
Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve giderilmesi)konularında Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da uygulamalı
sınav yapılacaktır.
4 - SINAV YERİ VE TARİHİ
Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programı mezunlarından sınava girmeye hak kazananlar
(15/09/2014) tarihinde yazılı sınav, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi: Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sokak No: 2
Keçiören/Ankara (Tel: 0 312 3230134) adresinde saat 14:00’te yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü
sınav (16-19/09/2014) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3
Yenimahalle/ ANKARA) hizmet binasında yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar (15/09/2014) tarihinde
yazılı sınavın yapılacağı adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.
Ayrıca bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans programı mezunlarından sınava girmeye hak kazanan
adaylar puan baraj şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralama yapılmak kaydıyla ataması yapılacak Sözleşmeli Personel
sayısının en fazla altı (6) katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevki Kağıthane/İSTANBUL da Osmanlıca ve Restorasyon (belgelerin
kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve giderilmesi) konusunda uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.
Adaylar (22-24/09/2014) tarihlerinde saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü
kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları
gerekmektedir.
Yazılı sınavı kazanan yukarıdaki tablonun 1 ve 3 maddelerinde yer alan adayların listesi (15.09.2014) tarihinde
http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret
Mahallesi 95. Sokak No: 3 hizmet binası girişinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her
birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış
olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen
sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan
edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar
müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde
aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2024
İmsak 02:47
Güneş 04:45
Öğle 12:29
İkindi 16:28
Akşam 20:03
Yatsı 21:52